Regulamin konkursu SMS-owego dotyczący Programu Telewizyjnego Na Ryby oraz Bitwa Na ryby

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu SMS dotyczącego Programu Telewizyjnego Na Ryby oraz Bitwa Na ryby jest Czyż Studio Filmowe, właściciel Telewizji Rzeszów Na Żywo z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Dębickiej 450, 35-213 Rzeszów, zwane dalej Telewizja Rzeszów Na Żywo, NIP 813-247-95-35, REGON 690492260.
2. Konkurs przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się o nagrodę danego odcinka oraz nagrody główne.
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Telewizji Rzeszów Na Żywo oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Konkurs rozpoczną się 5 maja 2017 r o godz. 0:00., a zakończy 09 grudnia 2017 r o godz. 23:59. W każdym odcinku zostanie ogłoszony konkurs, w którym aby wziąć udział, należy odpowiedzieć kreatywnie na pytanie wysyłając SMS o treści RYBA.xxx pod numer 73480, gdzie xxx jest odpowiedzią kreatywną uczestnika konkursu. Koszt sms-a wynosi 3.69 brutto. Po wysłaniu sms-a, system powiadomi odpowiednią treścią, czy sms został wysłany poprawnie, czy też nie.
2. Spośród wszystkich sms-ów wysłanych w czasie trwania konkursu komisja wybierze osiem, które wygrają nagrody główne sezonu 2017. Należny podatek od wygranej w wysokości 10% zostanie odprowadzony przez organizatora.
3. Informacja o nagrodach dostępna jest na stronie organizatora www.rzeszownazywo.pl.
4. Zwycięzcami zostają autorzy SMS-ów wybranych przez Komisję Konkursu, w skład której wchodzą osoby powołane przez właściciela Telewizji Rzeszów na Żywo.
5. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny oraz nie łączy się z innymi promocjami.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na
a)udostępnienie danych osobowych Telewizji Rzeszów Na Żywo w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
b)otrzymywanie drogą elektroniczną oferty handlowej od Telewizji Rzeszów Na Żywo oraz firm będących sponsorem Programu Telewizyjnego Na Ryby oraz Bitwa Na ryby
7. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Telewizji Rzeszów Na Żywo nie prędzej niż następnego dnia od daty ogłoszenia wyników konkursu (chyba, że zostanie to ustalone inaczej, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani na antenie Telewizji Rzeszów Na Żywo lub poprzez SMS), ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Telewizja Rzeszów Na Żywo może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy. 
8. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysłania zgłoszeń konkursowych przez osoby nieuprawnione. 
9. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta. 
10. Zwycięzca / zwycięzcy biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź SMS.
11. Liczba wysłanych SMS-ów z jednego telefonu może być dowolna.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z udziału w konkursie w związku z wysyłaniem SMS.

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Telewizji Rzeszów Na Żywo wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Telewizję Rzeszów Na Żywo. Wszystkie decyzje Telewizji Rzeszów Na Żywo są ostateczne.
7. Telewizja Rzeszów Na Żywo jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Telewizji Rzeszów Na Żywo Jaromir Czyż, sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Telewizja Rzeszów Na Żywo
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Telewizja Rzeszów Na Żywo ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Telewizja Rzeszów Na Żywo ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Telewizja Rzeszów Na Żywo, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Telewizja Rzeszów Na Żywo może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.rzeszownazywo.pl.
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rzeszownazywo.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 6 Lista nagród

Konkurs główny sezon 2017:
– łódź wędkarska – 2000 zł
– sonda Deeper – 1000 zł
– voucher na odzież firmy GRAFF – 1000 zł
– voucher na obuwie DEMAR – 1000 zł
– voucher na zanęty MEUS – 1000 zł
– łódź zanętowa pro lam – 3000 zł
– wędki i kołowrotki Robinson – 1500 zł
– wędki i kołowrotki YORK – 1000 zł

Nagroda programu NR 1 – torba wędkarska Prologic – 100 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 2 – kołowrotek Anaconda – 300 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 3 – wędka karpiowa Dam – 300 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 4 – kołowrotek Anaconda – 300 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 5 – torba wędkarska Prologic – 100 zł,, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 6 – wędka karpiowa Dam – 300 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 7 – buty wędkarskie Demar YETI 300 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 8 – buty wodery Demar 100 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 9 – pokrowiec na wędki YORK – 50 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 10 – buty wędkarskie Demar YETI 300 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 11 – wędka karpiowa MAXIM – 100 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 12 – pokrowiec na wędki YORK – 50 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 13 – stolik wędkarski York 50 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 14 – bluza wędkarska Robinson 100 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 15 – zanęty YORK 20 zł 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 16 – pokrowiec na zanęty YORK 30 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS

Nagroda programu NR 17 – zanęty YORK 20 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 18 – żyłki feeder YORK 100 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 19 – zanęty YORK 20 zł 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 20– zanęty YORK 20 zł – 300 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 21 – żyłki feeder YORK 100 zł,, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 22 – zanęty YORK 20 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 23 – żyłka plecionka 150 m YORK 50 zł,4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 24 – zanęty YORK 20 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 25– żyłka plecionka 150 m YORK 50 zł 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 26 – żyłki feeder, carp YORK 100 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 27 – zanęty YORK 20 zł, 100 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 28 – zanęty YORK 20 zł, – 50 zł, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 29 – zanęty YORK 20 zł,, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 30 – zanęty YORK 20 zł,, 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS
Nagroda programu NR 31 – kołowrotek YORK 100 zł 4 vouchery o wartości 150 na nakup zanęty MEUS