Regulamin konkursu SMS-owego dotyczącego Gali Branży Weselnej

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursów, głosowań, SMS-owych dotyczącego Gali Branży Weselnej jest Czyż Studio Filmowe, właściciel Telewizji Rzeszów NA Żywo z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Dębickiej 450, 35-213 Rzeszów, zwane dalej Telewizja Rzeszów Na Żywo
2. Konkurs i głosowanie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą oddać głos na „Firmę Roku 2017” oraz „Lider Roku 2017” w poszczególnych kategoriach
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z tytułu smsów/udziału w konkursie przez osoby nieletnie bez zgody i wiedzy ich opiekunów prawnych.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Telewizji Rzeszów Na Żywo oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach
1. Głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu na firmę z listy nominowanych do tytułu „Firma Roku 2017” oraz „Lider Roku 2017” Gali Branży Weselnej . Głosowanie i konkurs rozpoczną się 12 lipca 2017 r. o godzinie 0:00, a zakończy 12 listopada 2017 r. o godzinie 23:59 dla głosujących na „Firma Roku 2017”, a dla głosujących na „Lider Roku 2017” rozpocznie się 12 sierpnia 2017 r., a zakończy 12 listopada 2017 r.
Lista z firmami, na które będzie można głosować jest opublikowana na stronie www.rzeszownazywo.pl. Przy nazwie każdej z nich widnieje treść, którą trzeba napisać i wysłać pod numer 73480
Koszt sms-a wynosi 3,69 brutto. Po wysłaniu sms-a w treści zwrotnej głosujący otrzyma pytanie konkursowe, na które trzeba odpowiedzieć, aby wziąć udział w konkursie kreatywnym.
2. Jedna osoba z jednego lub wielu numerów może wysłać nieograniczoną liczbę smsów.
3. Informację o nagrodach dostępne są na stronie internetowej organizatora.
4. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego przez Komisję Konkursu, w skład której wchodzą organizatorzy Gali Branży Weselnej w osobach Arkadiusz Habrat i Jaromir Czyż.
5. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny oraz nie łączy się z innymi promocjami.
6. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Telewizji Rzeszów Na Żywo w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
7. Osoby, które wygrają nagrody zostaną poinformowane smsem o zwycięstwie i formie odebrania nagrody w dniach 27 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Telewizji Rzeszów Na Żywo nie prędzej niż następnego dnia od daty ogłoszenia wyników konkursu tj 27 listopada .2017 r. (chyba, że zostanie to ustalone inaczej, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani na antenie Telewizji Rzeszów Na Żywo lub poprzez SMS), ale nie później niż w ciągu 30 dni. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Telewizja Rzeszów Na Żywo może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
9. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
10. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.
11, Niektóre nagrody w konkursie mogą mieć ograniczoną ważność, a termin ich realizacji/odbioru może być z wyłączeniem niektórych dat. O ważności i terminie realizacji nagrody w przypadku braku porozumienia decyduje firma przekazująca nagrodę.

§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Telewizji Rzeszów Na Żywo wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia danego Konkursu tj. od 12 listopada do 31 grudnia 2017 r.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Telewizję Rzeszów Na Żywo
7. Telewizja Rzeszów Na Żywo jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.
1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Telewizji Rzeszów Na Żywo Jaromir Czyż , sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Telewizja Rzeszów Na Żywo
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Telewizja Rzeszów Na Żywo ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Telewizja Rzeszów Na Żywo ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Telewizja Rzeszów Na Żywo, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Telewizja Rzeszów Na Żywo może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.rzeszownazywo.pl
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rzeszownazywo.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego .